صفحه نخست
ارتباط با ما
درباره ما
سامانه SMS
تبليغات
ایمیل
شماره حساب
نقشه سایت
توييتر
فيس بوك
English
شنبه 13 تير 1394
کلمه کاربری رمز عبور
مایلم هم اکنون عضو شوم رمز عبور را فراموش کرده ام

احمد آرام
ويزاي آنلاين تاجيكستان
خواص گياهان

ابلاغ تغییر نام طرقبه و شاندیز به شهرستان بینالود توسط وزارت کشور
هیئت دولت با برخی از اصلاحات تقسیماتی در استان خراسان رضوی موافقت کرد.به گزارش فارس وزیران عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ ٢٩مهر ١٣٨٦، بنا به پیشنهاد شماره ٩٣٠٢٣/٤٢/٤/ ١مورخ ٢٤مهر ١٣٨٦وزارت کشور و به استناد ماده ١٣قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب ١٣٦٢- با رعایت تصویب نامه شماره ه/٢٦١١٨ ت/ ٥٨٥٣٨ مورخ ٢٢بهمن ١٣٨٦، اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان خراسان رضوی تصویب کردند:

 الف - دهستان ابرده به مرکزیت روستای ابرده علیا از ترکیب روستاها، مزارع و مکان های زیر مطابق نقشه ٢٥٠٠٠٠:١که تایید شده به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» است، در تابعیت بخش طرقبه شهرستان مشهد ایجاد می شود. ١- ابرده علیا٢- ابرده سفلی٣- زشک سفلی ٤- زشک علیا٥- محله زشک سفلی ٦- گراخک ٧- مرق ٨- محله تخدر ٩- رستوران زشک ١٠- مسافرخانه گل بی بی ١١- مسافرخانه گلستان ١٢- منصوریه ١٣- گیزی علیا ١٤- پندر ١٥- گاوبند ١٦- کافه مسعود ١٧- کافه بینالود ١٨- پیست اسکی ابرده ١٩- کلاته بازه حصار٢٠- کلاته هیبت ٢١- کلاته پرتودرون ٢٢- کلاته میر احمدی ٢٣- کلاته قادر ٢٤- کلاته شمخال ٢٥- کلاته درخت جوز ٢٦- کلاته چهار شاخ بند ٢٧-کلاته سالار حسن ٢٨- کلاته نو ٢٩- کلاته بازند ٣٠- کلاته بالا ٣١- کلاته ملا ٣٢- کلاته حاج آخوند ٣٣- کلاته سیاه کلاغ ٣٤- کلاته معاون ٣٥- کلاته بازخانی ٣٦- چکاب. ب-دهستان جاغرق به مرکزیت روستای جاغرق از ترکیب روستاها، مزارع و مکان های زیر مطابق نقشه ٢٥٠٠٠٠:١ پیوست که تایید شده به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران » است، در تابعیت بخش طرقبه شهرستان مشهد ایجاد شود: ١- نقندر ٢- جاغرق ٣- کنگ ٤-سیرزار سفلی ٥- ده بار ٦- کردینه ٧- تلخیش ٨- تخا دره ٩- زری علیا ١٠- حیدر آباد١١- سیرزار علیا ١٢- نصیر آباد ١٣- بازه سیاه منصور ١٤- بازه شمقدر ١٥- هوادره ١٦- بازه القندر ١٧- اسکازون بزرگ ١٨- اسکازون کوچک ١٩- شملجین ٢٠- کلاته ذوالفقار ٢١- کلاته محمد صادق ٢٢- بازه لویدن ٢٣- بازه زرنج ٢٤- بازه خیز خیز ٢٥- بازه زودر ٢٦- بازه تیغ لو ٢٧- بازه آسیاب ٢٨- بازه دشتون. ج - بخش شاندیز به مرکزیت شهر شاندیز از ترکیب دهستان های شاندیز و ابرده در تابعیت شهرستان مشهد ایجاد می شود. د - شهرستان بینالود از ترکیب بخش شاندیز و بخش طرقبه شامل دهستان های طرقبه و جا غرق ایجاد می شود. ه- فرمانداری شهرستان بینالود با صلاحدید استانداری خراسان رضوی در محل مناسبی واقع در سه راهی طرقبه ، شاندیز و مشهد احداث و مستقر خواهد شد. و - با تصویب دهستان های مندرج در بندهای یاد شده چنانچه روستاها، مزارع و مکان های دیگری به جز فهرست اسامی مندرج در بندهای مزبور و نقشه های پیوست در محدوده این دهستان ها ملاحظه شود یا در آینده در محدوده آن به وجود آید، در تابعیت دهستان مربوط خواهد بود. این مصوبه با شماره ک٣٨٠٢٨ت/ ١٦١٤١١و در تاریخ ٤دی ١٣٨٦، به وزارت کشور ابلاغ شد.
نظر خوانندگان در مورد اين مطلب ارسال نظر شما
سرقت فرهنگ و سرزمين و زمين و ملك و عدم رعايت دقيق قانون در تأسيس شهرستان ياد شده كه جمعيت قانوني را ندارد كاملا واضح و روشنتر از خورشيد به چشم مي خورد. اما كو چشم بينا- arad
شما نمی فهید یا بهتر بگم خود را به خریت زده اید طرقبه و شاندیز تغییر نکرده و بینالود اسم جدید شهرستان تازه تاسیس شده است خر فهم شدید ؟- alh
ان شائ الله در اینده نام ان نیز به همان طر قبه و شاندیز تغییر یابد با پیگیریهایی که صورت می گیرد . - شاندیزی
انشا الله این نعمت بزرگ و خدمت عظیم باعث رشد و پیشرفت جهشی منطقه گردد و شیرینی آن را مردم با برگزاری جشنی بزرگ بچشند.- دوست