صفحه نخست
ارتباط با ما
درباره ما
سامانه SMS
تبليغات
ایمیل
شماره حساب
نقشه سایت
توييتر
فيس بوك
English
چهار شنبه 6 خرداد 1394
کلمه کاربری رمز عبور
مایلم هم اکنون عضو شوم رمز عبور را فراموش کرده ام


ابلاغ تغییر نام طرقبه و شاندیز به شهرستان بینالود توسط وزارت کشور
هیئت دولت با برخی از اصلاحات تقسیماتی در استان خراسان رضوی موافقت کرد.به گزارش فارس وزیران عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ ٢٩مهر ١٣٨٦، بنا به پیشنهاد شماره ٩٣٠٢٣/٤٢/٤/ ١مورخ ٢٤مهر ١٣٨٦وزارت کشور و به استناد ماده ١٣قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب ١٣٦٢- با رعایت تصویب نامه شماره ه/٢٦١١٨ ت/ ٥٨٥٣٨ مورخ ٢٢بهمن ١٣٨٦، اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان خراسان رضوی تصویب کردند:

 الف - دهستان ابرده به مرکزیت روستای ابرده علیا از ترکیب روستاها، مزارع و مکان های زیر مطابق نقشه ٢٥٠٠٠٠:١که تایید شده به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» است، در تابعیت بخش طرقبه شهرستان مشهد ایجاد می شود. ١- ابرده علیا٢- ابرده سفلی٣- زشک سفلی ٤- زشک علیا٥- محله زشک سفلی ٦- گراخک ٧- مرق ٨- محله تخدر ٩- رستوران زشک ١٠- مسافرخانه گل بی بی ١١- مسافرخانه گلستان ١٢- منصوریه ١٣- گیزی علیا ١٤- پندر ١٥- گاوبند ١٦- کافه مسعود ١٧- کافه بینالود ١٨- پیست اسکی ابرده ١٩- کلاته بازه حصار٢٠- کلاته هیبت ٢١- کلاته پرتودرون ٢٢- کلاته میر احمدی ٢٣- کلاته قادر ٢٤- کلاته شمخال ٢٥- کلاته درخت جوز ٢٦- کلاته چهار شاخ بند ٢٧-کلاته سالار حسن ٢٨- کلاته نو ٢٩- کلاته بازند ٣٠- کلاته بالا ٣١- کلاته ملا ٣٢- کلاته حاج آخوند ٣٣- کلاته سیاه کلاغ ٣٤- کلاته معاون ٣٥- کلاته بازخانی ٣٦- چکاب. ب-دهستان جاغرق به مرکزیت روستای جاغرق از ترکیب روستاها، مزارع و مکان های زیر مطابق نقشه ٢٥٠٠٠٠:١ پیوست که تایید شده به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران » است، در تابعیت بخش طرقبه شهرستان مشهد ایجاد شود: ١- نقندر ٢- جاغرق ٣- کنگ ٤-سیرزار سفلی ٥- ده بار ٦- کردینه ٧- تلخیش ٨- تخا دره ٩- زری علیا ١٠- حیدر آباد١١- سیرزار علیا ١٢- نصیر آباد ١٣- بازه سیاه منصور ١٤- بازه شمقدر ١٥- هوادره ١٦- بازه القندر ١٧- اسکازون بزرگ ١٨- اسکازون کوچک ١٩- شملجین ٢٠- کلاته ذوالفقار ٢١- کلاته محمد صادق ٢٢- بازه لویدن ٢٣- بازه زرنج ٢٤- بازه خیز خیز ٢٥- بازه زودر ٢٦- بازه تیغ لو ٢٧- بازه آسیاب ٢٨- بازه دشتون. ج - بخش شاندیز به مرکزیت شهر شاندیز از ترکیب دهستان های شاندیز و ابرده در تابعیت شهرستان مشهد ایجاد می شود. د - شهرستان بینالود از ترکیب بخش شاندیز و بخش طرقبه شامل دهستان های طرقبه و جا غرق ایجاد می شود. ه- فرمانداری شهرستان بینالود با صلاحدید استانداری خراسان رضوی در محل مناسبی واقع در سه راهی طرقبه ، شاندیز و مشهد احداث و مستقر خواهد شد. و - با تصویب دهستان های مندرج در بندهای یاد شده چنانچه روستاها، مزارع و مکان های دیگری به جز فهرست اسامی مندرج در بندهای مزبور و نقشه های پیوست در محدوده این دهستان ها ملاحظه شود یا در آینده در محدوده آن به وجود آید، در تابعیت دهستان مربوط خواهد بود. این مصوبه با شماره ک٣٨٠٢٨ت/ ١٦١٤١١و در تاریخ ٤دی ١٣٨٦، به وزارت کشور ابلاغ شد.
نظر خوانندگان در مورد اين مطلب ارسال نظر شما
سرقت فرهنگ و سرزمين و زمين و ملك و عدم رعايت دقيق قانون در تأسيس شهرستان ياد شده كه جمعيت قانوني را ندارد كاملا واضح و روشنتر از خورشيد به چشم مي خورد. اما كو چشم بينا- arad
شما نمی فهید یا بهتر بگم خود را به خریت زده اید طرقبه و شاندیز تغییر نکرده و بینالود اسم جدید شهرستان تازه تاسیس شده است خر فهم شدید ؟- alh
ان شائ الله در اینده نام ان نیز به همان طر قبه و شاندیز تغییر یابد با پیگیریهایی که صورت می گیرد . - شاندیزی
انشا الله این نعمت بزرگ و خدمت عظیم باعث رشد و پیشرفت جهشی منطقه گردد و شیرینی آن را مردم با برگزاری جشنی بزرگ بچشند.- دوست